“Semalt” iň interaktiw we döredijilikli söwda web sahypasynyň dizaýnlaryny paýlaşýar

Web sahypaňyza onlaýn dükan goşmak, girdejileriňizi artdyrmagyň we bütin dünýäde täze müşderileri nyşana almagyň ajaýyp usulydyr. Esasanam fiziki ýerleşiş we uly býudjet bolmazdan müşderi bazasyny giňeltmek isleýän kiçi telekeçiler üçin has amatly. Elektron söwda web sahypasyny gurmak barada aýdylanda, ajaýyp we interaktiw web dizaýnlary hökmanydyr. Duýgur, göze ýakymly we owadan şablon önümleriňizi üns merkezinde goýup biler we satuwlaryň köpelmegine kömek edip biler.

1. 53 ýaşa çenli galam

Ajaýyp gurallar ajaýyp pikirlere ylham berýär. “FiftyThree” tarapyndan galam, internetdäki iň oňat we iň owadan elektron söwda web sahypasynyň dizaýnlaryndan biridir. Ykjam amatly saýtlary dizaýn etmegiň we sahypaňyzy akymda saklamagyň gowy usulydyr. Köp sanly reňk, interaktiw wariantlar we aýratynlyklar sahypany ajaýyp görkezdi. Dowamly ýygnan agaç korpusyndan tä ajaýyp tehnologiki ýadro çenli, Galamdaky ähli jikme-jiklikler çylşyrymly senetçiligi we ajaýyp in engineeringenerçiligi birleşdirýär.

2. Fred Jourdain

Onlaýn dükanyňyz üçin ýönekeý, ýöne özüne çekiji web dizaýny gözleýän bolsaňyz, Fred Jourdain ylham almak üçin iň gowusydyr. Janly we gyzykly dizaýn bu elektron söwda sahypasyna özüne çekiji we ajaýyp görnüş berdi. Dürli reňk kombinasiýalaryndan we nagyşlaryndan ylham alyp, öz elektron söwda sahypaňyza özüne çekiji we professional görnüş berip bilersiňiz.

3. Wrightwood mebeli

“Wrightwood Mebel” esasan internetdäki perdeler, mebel we şuňa meňzeş önümler bilen iş salyşýar. Bu interaktiw we ajaýyp elektron söwda sahypasynyň dizaýny, onuň reňk nagyşlaryndan ylham alyp, öz web sahypalaryňyza özüne çekiji we ajaýyp görnüş berip bilersiňiz.

4. Kutoa

Inçe animasiýa bilen jübütlenen ajaýyp reňk shemasy bu sahypany ajaýyp we janly görkezýär. Kutoa interaktiw dizaýna eýedir we özboluşly reňklerinden we ajaýyp dünýägaraýşyndan ylham alyp bilersiňiz. Öz elektron söwda sahypaňyzy gurjak bolsaňyz we wagtyňyz az bolsa, Kutoa ylham almak üçin iň oňat web dizaýnydyr.

5. Dodokaza

Dürli önümli web sahypasy üçin - ykjam ýagdaýlardan başlap, noutbuklara çenli - bu sahypa köp meşhurlyk gazandy. Dodocase ulanyjylaryny elmydama kanagatlandyrýar. Onuň interaktiw web dizaýny, dünýäniň dürli künjeklerinden köp sanly myhman gelýär. Önümler dürli bölümlerde we kategoriýalarda görkezilýär we ylham aljak köp zat bar.

6. Au Lit Inçe Zygyrlar

Bu ýönekeý, ýöne özüne çekiji web dizaýny. “Au Lit Fine Linens” adamlaryň ukusyny üýtgetdi we durmuş derejesini ýokarlandyrdy. Marka özboluşly gurlup, ulanyjylaryna hakykylygyny, hilini, bilimini, tejribesini we şahsylaşdyrylan tejribesini hödürleýär. Şuňa meňzeş elektron söwda sahypasyny aňsatlyk bilen döredip bilersiňiz we internetde işiňizi ösdürip bilersiňiz. Has köp gelýänleri çekmek üçin suratlary we önüm düşündirişlerini dogry goşandygyňyzy anyklamaly. Spaceer köp, her sahypada ajaýyp görünýän birnäçe ýönekeý suratlar bar.

7. Tebigy güýçleriň iýmitlenmegi

Jozef Rakoski we Jastin Kuin Tebigy güýç iýmitlenişini esaslandyrdylar. Bu sahypany 2009-njy ýylda açdylar we özüne çekiji we özüne çekiji bolmagy üçin köp işlediler. Adaty däl estetikanyň baş sahypasy bilen çäklenýän beýleki elektron söwda sahypalaryndan tapawutlylykda bu web sahypasynyň dizaýny tutuşlygyna yzygiderli.

mass gmail